Mondays        - Greens Closed
Tuesdays        - Ladies Social 9am 
Wednesdays  - Mixed Social 1pm
Thursdays      - Social 1pm
Saturdays       - Social 1pm

       $10 Green Fees Tuesday-Sunday
       bowlsec@kiamabowling.com.au

barwefoot.png